Wednesday, 29 September 2010

3rd Year

During these first three weeks at school, apart from revising the main contents we acquired last year, we’ve learned about the members of a family, as well as the people who work at a school and the main places at the latter. And since we’d like to consolidate all this knowledge, we should do activities 2 & 3 from Unit 1 on the Multi-ROM.
Durant aquestes tres primeres setmanes de col·le, a més de revisar els principals continguts que vam adquirir el curs passat, hem après vocabulari i estructures en relació als membres de la família, així com a les persones que treballen en una escola i els principals espais que trobem en aquesta última. I com que ens agradaria consolidar tots aquests coneixements, hauríem de fer les activitats 2 i 3 de la Unitat 1 del Multi-ROM.

5th Year

Greetings!

This week we've been to the computer room and we have seen our blog, we have practised our spelling and we have used our multi-rom. It is very important to keep practising: the multi-rom is a very important part of the course since it contains lots of information, extra practise and it is fun to use. Make sure you keep it at hand and you don't loose it! Use it every week.

Some of us are a little rusty with the alphabet, the numbers, the days of the week and the months of the year... We've studied this vocabulary year after year and we can not afford not to know it. Revise it every week, please.

Salutacions!

Aquesta setmana hem anat a la sala d'informàtica i hem vist el nostre blog, hem practicat l'ortografia i hem fet servir el multi-rom. És molt important practicar: el multi-rom és una part molt important del curs, ja que conté molta informació, pràctica extra i és divertit. Assegureu-vos que el teniu sempre a mà i no el perdeu! Feu-lo servir cada setmana.

Alguns de nosaltres estem una mica rovellats amb l'alfabet, els nombres, els dies de la setmana i els mesos de l'any... Hem estudiat aquest vocabulari any rere any i no ens podem permetre no saber-lo. Repasseu-lo cada setmana, si us plau.

Take care!

Friday, 24 September 2010

2nd Year

Hello everyone!

2nd Year students are working hard! We've been learning the name of clothes in class, we've been singing a fun song about the parts of our body, and we have listened to a great story that we'd like to share with you. We're also practising our writing skills in the notebook and our oral skills asking and answering different questions (date, age, favourite food, colour, animal, football team...).

Look at the first couple of pages of the student's book and elicit information from your children: you can find the names of the clothes in the picture dictionary at the end of the book (red section), and you can listen to the story in the CD. Encourage your child to repeat the story back to you and play games where clothes and parts of the body are involved. Ask your child to sing the song we're learning in class to you.

Hola a tothom!

Els alumnes de segon estan  treballant dur! Hem estat aprenent els noms de la roba a classe, hem cantat un cançó ben divertida sobre les parts del cos i hem sentit una història fantàstica que ens agradaria compartir amb vosaltres. També estem practicant l'escriptura a la llibreta i l'habilitat oral tot fent un munt de preguntes diferents (data, edat, menjar preferit, color, animal, equip de futbol...)

Mireu les dues primeres pàgines del llibre de l'estudiant i traieu-li informació al vostre fill-a: trobareu els noms de la roba al diccionari il·lustrat del final del llibre (secció vermella) i podeu sentir la història al CD. Animeu al vostre fill-a que us repeteixi la història i jugueu a jocs on s'hagin de fer servir els noms de la roba i les parts del cos. Demaneu al vostre fill-a que us canti la cançó que estem aprenent a classe.

Regards!

Wednesday, 22 September 2010

1st Year

During these first two weeks at school, we’ve been introduced to some important routines for the English class, such as the Class Leader’s role, the class work plan and its check, presentations on stories, performances, rhymes, songs or tongue twisters, and the assessment on both our classmates’ presentations and the class itself. The methodology our teacher of English uses in class allows and helps us to use the English language in a natural way: to communicate, to plan, to give instructions to others, to check our work, to offer opinions, and for self-evaluation. In other words, we learn the English language by using it in real-like situations.
By the way, we want to encourage our parents to listen to the Bingo song with us (on the CD we keep at home), since they should know how well we can sing it, perform it and understand it.

Durant aquestes dues primeres setmanes de col·le, hem adoptat algunes rutines importants per a les classes d’anglès, com la figura del líder de la classe, el pla de treball diari i la seva comprovació, les presentacions d’històries, representacions, rimes, cançons o embarbussaments, i l’avaluació de les presentacions dels companys i de la classe en si. La metodologia emprada per la nostra mestra d’anglès ens permet i ens ajuda a utilitzar la llengua anglesa d’una manera natural: per comunicar-nos, planificar, donar instruccions als altres, comprovar el nostre treball, donar opinions, i autoavaluar-nos. En d’altres paraules, aprenem la llengua anglesa tot utilitzant-la en situacions versemblants.
Per cert, volem animar els nostres pares a escoltar amb nosaltres la cançó "Bingo" (al CD que guardem a casa), ja que haurien de saber que bé que la cantem, representem i entenem.

Sunday, 19 September 2010

All Years!

Dear All,

We've added some links to our blog so that you can have fun while learning English. Check them out on the right hand side. We hope you enjoy them!!

Hem afegit uns enllaços al nostre bloc perquè pugueu divertir-vos mentre apreneu anglès. Els trobareu a la dreta de la pàgina. Esperem que us agradin!!

Saturday, 18 September 2010

4th Year

Yesterday we agreed with our teacher of English that we wouldn’t correct all the homework in class, since this year there are lots of things to learn, and we should make the most of our time. However, the teacher advised us to keep updated with our homework because, on the days of the exams, she would make sure that everybody had done all the tasks so far.
Ahir vam acordar amb la nostra mestra d'anglès que no corregiríem tots els deures a classe, ja que aquest any tenim moltes coses per aprendre, i cal que aprofitem el temps de classe al màxim. Tot i això, la mestra ens ha aconsellat que portem la feina al dia perquè els dies d'examen s'assegurarà que tothom hagi fet tots els deures fins a la data.

3rd Year

We should remember to bring to class a passport-size photo of ourselves for next Friday, September 24. Why? Because we’ll do an activity related to our families and friends. Wow, what a good idea!
Hauríem de recordar-nos de portar a classe una foto de nosaltres de mida carnet per al proper divendres 24 de setembre. Per què? Doncs perquè farem una activitat sobre les nostres famílies i amics. Oh, quina bona idea!

Friday, 17 September 2010

6th Year

What can we use our blog for?

These are 6è B’s ideas:

1.  We can upload photos.
2.  We can add links to games in English.
3.  Send comments.
4.  Our parents can see the activities we do in class.
5.  We can practise our English.
6.  We can inform about our Birthdays.
7.  We can upload videos.
8.  We can post the dates and content of the exams.

Friday, 3 September 2010

Welcome to 2010-2011

Welcome to the new academic year 2010-2011!

Wacht out for the changes to our school's blog. We will inform you about them very soon.

Best wishes!

Benvinguts al nou any acadèmic 2010-2011!

Estigueu atents als canvis del bloc de la nostra escola. Us en informarem ben aviat.

Salutacions!