Friday, 8 June 2012

1st Year


This week we are taking the booklet "Pet Shop" home. We've listened to the story in class and we've practised reading it, but now we need to work on it at home. Next week there will be a written task to check our reading comprehension and we will also have to read the story aloud. Listen to the CD while reading the text to get familiar with the sounds and read the story aloud at home as often as possible.

Aquesta setmana portem el llibret "Pet Shop" a casa. Hem escoltat el conte a classe i n'hem practicat la lectura, però ara cal treballar-lo a casa. La propera setmana farem una prova escrita per comprovar la comprensió lectora i també haurem de llegir el conte en veu alta. Escolteu el CD mentre llegiu el text per familiaritzar-vos amb els sons i llegiu el conte en veu alta tan sovint com pugueu. 


Enjoy the story!

Monday, 4 June 2012

3rd Year

On Thursday we’ll have a brief recap on what we’ve been doing in our Science lessons throughout the third term; that means that our teacher will be asking us some questions about the two topics we’ve been looking at in class (public services and the five senses), so she recommends us reading and rereading our notes at home, or, at least, locating those pages in our notebooks on which we’ve been taking notes.

Good luck!


Dijous recapitularem el que hem estat fent a les sessions de “Science” durant el tercer trimestre; això vol dir que la mestra ens farà algunes preguntes sobre els dos temes que hem tractat a classe (els serveis públics i els cinc sentits), així que ens recomana llegir i rellegir els apunts a casa, o, com a mínim, localitzar les pàgines de la llibreta on hem fet les anotacions corresponents.

Bona sort!

Friday, 1 June 2012

1st Year

You may have heard your children sing a song about porridge... Well, that's the one you'll see them perform at the end-of-year celebration on the 22nd of June. The children know some parts of the song pretty well, but some others still need some practise. We've worked a lot in class, but we need to reinforce this task at home. Singing is a great way to improve pronunciation, comprehension and widen vocabulary at the same time we're having fun! This week they've taken the lyrics home: encourage them to sing the song.

Potser heu sentit als vostres fills cantar una cançó que deia alguna cosa d'un "porridge"... Bé, és la que interpretaran a la celebració de final de curs el dia 22 de juny. Els nens i nenes saben prou bé algunes parts de la cançó però algunes altres encara s'han de practicar força. A classe hem treballat molt, però cal reforçar aquesta tasca a casa. Cantar és una manera fantàstica de millorar la pronúncia, la comprensió i ampliar el vocabulari mentre ens ho passem d'allò més bé! Aquesta setmana han portat la lletra a casa: encoratgeu-los a cantar la cançó.