Monday, 19 December 2011

All Years

The Christmas break is a time for reflection, family and friends, but we should also find the time to catch up on the school work we’re finding difficult, as well as get involved with many different activities in English to keep up our knowledge.
We’re sure we’ll know how to balance work and rest for the next two weeks.
Merry Christmas and see you next year!!!

Les vacances de Nadal són un temps per a la reflexió, la família i els amics, però també hauríem de trobar el temps per posar-nos al dia dels aprenentatges que ens són més difícils, així com involucrar-nos en moltes i diverses activitats en anglès per mantenir vius els nostres coneixements.
Estem segurs que sabrem trobar l’equilibri entre descans i feina durant les properes dues setmanes.
Bon Nadal i ens veiem l’any que ve!!!

Thursday, 15 December 2011

3rd Year

“What will I be when I grow up?” This is the title of the story that we read and tried to understood in class this afternoon. Our teacher chose it because she found a strong connection between the story and the topic on which we are working these days in our Science lessons: the economic sectors. Why don’t we read it again at home and tell it to our parents? That would be a good chance to develop our reading and speaking skills in English.
See you at school!

“Què seré de gran?” Aquest és el títol de la història que hem llegit i intentat entendre a classe aquesta tarda. La nostra mestra l'ha triada perquè ha trobat una estreta connexió entre la història i el tema en el qual estem treballant aquests dies a les classes de Medi: els sectors econòmics. Per què no la llegim una altra vegada a casa i l’expliquem als nostres pares? Aquesta seria una bona oportunitat de desenvolupar la nostra comprensió lectora i expressió oral en anglès.
Ens veiem al col·le!

Friday, 9 December 2011

3rd Year

We do like our Christmas carol: “I saw three ships”. Its cheerful melody and its bouncy rhythm spread optimism, but we’re not sure to understand the meaning of its verses. What do the three ships represent? The three Wise Men? The Holy Family? Nevertheless, Bethlehem is an inland city and thus can’t have had three ships sailing into its port… Anyway, while we go on scratching our heads, we won’t stop singing the song with the utmost happiness!

Ens agrada moltíssim la nostra nadala: “I saw three ships”.  La seva melodia alegre i el seu ritme ple de vitalitat contagien optimisme, però no estem segurs d’entendre el significat dels seus versos. Què representen els tres vaixells? Els tres Reis? La Sagrada Família? Tot i això, Betlem és una ciutat d’interior i, per tant, no pot haver tingut tres vaixells navegant pel seu port... És igual, mentre continuem trencant-nos-hi el cap, no pararem pas de cantar la cançó amb la màxima felicitat!

Sunday, 4 December 2011

4th Year

Hi everybody!
This is the year when we’ll make a difference at our Christmas cantata. “Ding dong merrily on high” is a very difficult carol to sing because of its archaic words, its lively rhythm and an everlasting refrain that leaves you breathless. Yet, it’s time for us to take the challenge.
Most of us are taking great pains to learn the lyrics by heart, but if we had an easy song, then it wouldn’t be a challenge, would it?
See you around!

Hola a tothom!
Aquest és l’any que marcarem la diferència a la cantata de Nadal. “Ding dong merrily on high” és una nadala molt difícil per les seves paraules arcaiques, el seu ritme viu i una tornada eterna que et deixa sense alè. Malgrat tot, és hora d’emprendre el repte.
A molts de nosaltres, aprendre la lletra de memòria ens està costant suor i llàgrimes, però si tinguéssim una cançó fàcil ja no suposaria un repte, oi?
Ens veiem!

Saturday, 3 December 2011

6th Year

In year 6 we are about to complete the third unit of study (unit 2), so we are doing a bit of a recap in preparation for the test on the 12th of December. In class we make sure that everyone is aware of the vocabulary and grammatical structures that are being learnt, and we insist on the need for the students to become less and less dependent on adults to study and to get by in life. Students have to pay attention in class and develop their ability to learn autonomously, with the teacher guiding them and supporting them in this process. We have to work hard, but we also have fun along the way. Like with the Christmas Carol. This year we’ve transformed a popular song into a carol and most of us already know the lyrics very well. Here is a link to the original song: http://www.youtube.com/watch?v=daLxgKUad-c . Let’s see if we manage to learn the content of unit 2 as well as we have learnt the song!

A 6è estem a punt de completar la tercera unitat d’estudi (unitat 2), així que estem repassant en preparació per a l’examen del dia 12 de desembre. A la classe ens assegurem que tothom sigui conscient del vocabulari i les estructures gramaticals que estem aprenent, i insistim en la necessitat que els estudiants siguin cada cop menys dependents dels adults a l’hora d’estudiar i de sortir-se’n a la vida. Els estudiants han d’estar atents a classe i desenvolupar la seva habilitat per aprendre de forma autònoma, amb la guia i el suport del mestre durant aquest procés. Hem de treballar dur, però també podem divertir-nos a la vegada. Com amb la nadala. Aquest any hem transformat una cançó en nadala i la majoria de nosaltres ens sabem molt bé la lletra. Aquí teniu un enllaç a la cançó original: http://www.youtube.com/watch?v=daLxgKUad-c  A veure si aconseguim aprendre el contingut de la unitat 2 tan bé com hem après la cançó!

2nd Year

This week we're taking home the lyrics of our Christmas Carol. We know them quite well, but it is a good idea to practise them at home without the help of the rest of the class. There are many different versions of this traditional carol, so the lyrics vary from one version to another but the music is the same. Here is a link to one of them: http://www.youtube.com/watch?v=-DYtrw2mikA , but you can find many others yourselves.


Aquesta setmana em portat a casa la lletra de la nostra nadala. La sabem prou bé, però és bona idea practicar-la a casa sense l'ajuda de la resta de la classe.Hi ha moltes versions diferents d'aquesta nadala tradicional de manera que la lletra varia d'una versió a una altra, però la música és la mateixa. Aquí teniu un enllaç a una de les versions: http://www.youtube.com/watch?v=-DYtrw2mikA , però podeu trobar-ne de moltes altres vosaltres mateixos.

5th Year


We’ve been working hard in class. Look at these pictures!
https://picasaweb.google.com/108651004296234529312/Peliculas?authkey=Gv1sRgCIik4-CwpuidVQ#5681103552452026530

 Every week one student in the class has to act as the leader: he or she will make decisions, ask questions, face an audience… in English. We’re getting ready for the school of life. The rest of the class participates enthusiastically, everyone learns, everyone has the chance to practice and test his/her knowledge on a daily basis. From the days of the week and the date, learnt so long ago, to the newest vocabulary and structures, in every English lesson we immerse ourselves in a different language and find out about the world around us. Students are the protagonists, since it is they who are doing the learning, teachers facilitating the tools for them to find the best path.

So far we have completed three units of study. Over the next few days we will be revising as much of what we’ve learnt as possible. We will strengthen our memories by learning the Christmas carol “Amen, Amen” by heart. Here is a link to one of the many versions of this all-time classic: http://www.youtube.com/watch?v=D6YnDnW_iGU . We will write a description of a pet in class and at home, since written communication is also important. All in all, we will continue making a big effort to prepare ourselves for the future.

Hem estat treballant dur a classe! Mireu aquestes fotografies:
https://picasaweb.google.com/108651004296234529312/Peliculas?authkey=Gv1sRgCIik4-CwpuidVQ#5681103552452026530

Cada setmana un estudiant de la classe ha de fer de líder: prendrà decisions, farà preguntes, s’enfrontarà a un públic... en anglès. Ens preparem per a l’escola de la vida. La resta de la classe participa amb entusiasme, tothom aprèn, tothom té l’oportunitat de practicar i posar a prova el seu coneixement dia a dia. Des dels dies de la setmana i la data, que vam aprendre fa tants anys, fins al nou vocabulari i estructures, a cada classe d’anglès ens submergim en una llengua diferent i descobrim el món que ens envolta. Els estudiants són els protagonistes ja que són ells els qui aprenen, mentre els mestres facilitem les eines perquè ells trobin el millor camí.

Hem completat ja tres unitats d’estudi. Durant els propers dies repassarem tot allò que puguem del que ja hem après. Reforçarem la nostra memòria aprenent la nadala “Amen, Amen”. Aquí teniu un enllaç a una de les moltes versions d’aquest gran clàssic: http://www.youtube.com/watch?v=D6YnDnW_iGU . Escriurem una descripció d’un animal domèstic ja que la comunicació escrita també és molt important. En resum, continuarem fen un gran esforç per preparar-nos per al futur.

Monday, 28 November 2011

3rd Year

On Thursday we’ll have a brief recap on what we’ve been doing so far in our Science lessons, and our teacher will be asking us lots of questions about the topics we’ve been looking at in class, so she recommends us reading and rereading our notes at home, or, at least, locating those pages in our notebooks on which we’ve been taking notes.
These are the topics we’ll be asked to talk about:
-          Living beings versus inanimate objects
-          Natural materials versus artificial materials
-          Vertebrates and invertebrates
-          Animal habitats
-          Animal diet
-          The physical environment (landscapes, landforms and water forms)

Dijous recapitularem el que hem estat fent fins ara a les sessions de “Science”, i la mestra ens farà moltes preguntes sobre els diversos temes que hem anat tractant , així que ens recomana llegir i rellegir els apunts a casa, o, com a mínim, localitzar les pàgines de la llibreta on hem fet les anotacions corresponents.
Aquests són els temes dels quals se’ns demanarà de parlar:
-          Éssers vius i éssers inerts
-          Materials naturals i materials artificials
-          Vertebrats i invertebrats
-          Hàbitats animals
-          Dietes dels animals
-          El medi físic (paisatges, formes de relleu i formes d’aigua)

Saturday, 26 November 2011

2nd Year

Greetings to all!

After having practised reading it in class, your children have taken home their booklet “The Dentist”. It is time to show parents our progress by reading it at home, listening to the story on the CD and being aware of the way English is pronounced and written.

Falling teeth is a topic close to your child’s heart, so it is familiar enough to understand what is going on in the story and to discuss good habits, like brushing teeth and eating healthy. Try to introduce as much English as possible in your conversations.

See you again soon!

Salutacions a tothom!

Desprès d’haver practicat a classe, els vostres fills i filles han portat a casa el llibret “The Dentist”. Ara toca llegir-lo als pares perquè vegin com hem progressat, escoltar la història al CD i ser conscients de com es pronuncia i s’escriu l’anglès.

Les dents que cauen són un tema molt proper per al vostre fill o filla, de manera que és prou conegut com per entendre què passa a la història i per discutir sobre bons hàbits, com rentar-se les dents i menjar de forma saludable. Intenteu introduir el màxim d’anglès possible a les vostres converses.

Fins aviat!

1st Year

Greetings to all!

After having practised reading it in class, your children have taken home their “Big Owl” booklet. It is time to show parents our progress by reading it at home, listening to the story on the CD and becoming aware of the way English is pronounced and written.

Then we can practise the Christmas carol. We have an adapted version of this traditional song in a handout that we have also taken home. Here’s a link to the tune:


We are sure your children will be really motivated by your interest in their learning!

See you again soon!

Salutacions a tothom!

Desprès d’haver practicat a classe, els vostres fills i filles han portat a casa el llibret “Big Owl”. Ara toca llegir-lo als pares perquè vegin com hem progressat, escoltar la història al CD i fer-nos conscients de com es pronuncia i s’escriu l’anglès.

Aleshores podem practicar la nadala. Tenim una versió adaptada d’aquesta cançó tradicional en una fotocòpia que també hem dut a casa. Aquí teniu un enllaç a la tonada:


Estem segures que els vostres fills es sentiran molt motivats pel vostre interès en el seu aprenentatge!

Fins aviat!

Friday, 18 November 2011

4th Year

Next Monday, November 21st (4th A), or Tuesday, November 22nd (4th B), we’ll take our second exam.
What to study for the test
-          The parts of the body (well written!)
-          Different types of movement (e.g. swinging, straightening, lowering, lifting…)
-          The comparatives “taller than” & “shorter than” (e.g. “Lucy is taller than Bill”, “Bob is shorter than Ann”)
-          The personal pronouns “he” & “she” and the possessive adjectives “his” & “her” (e.g. “He is moving his right ankle”, “she is touching her head with her foot”)
-          How to turn an infinitive into a gerund (= an action, an –ing word): climb – climbing, write – writing, sit – sitting…
All the activities in Unit 2 on the Multi-ROM can help us study for the exam.
Good luck!

El proper dilluns 21 de novembre (4t A) o dimarts 22 de novembre (4t B), farem el nostre segon examen de llengua anglesa.
Què cal estudiar per a l’examen
-          Les parts del cos (ben escrites!)
-          Diferents tipus de moviment (e.g. “swinging”, “straightening”, “lowering”, “lifting”…)
-          Els comparatius “taller than” & “shorter than” (e.g. “Lucy is taller than Bill”, “Bob is shorter than Ann”)
-          Els pronoms personals “he” & “she” i els adjectius possessius “his” & “her” (e.g. “He is moving his right ankle”, “she is touching her head with her foot”)
-          Com convertir un infinitiu en un gerundi (= una acció, una paraula acabada en -ing): climb – climbing, write – writing, sit – sitting…
Totes les activitats de la unitat 2 del Multi-ROM poden ajudar-nos a estudiar per a l’examen.
Bona sort!

Thursday, 17 November 2011

2nd Year

Hello!
This week 2nd year students are taking home some handouts that need to be finished.
As we have mentioned before, repetition is paramount in language acquisition, so while your children are writing or colouring in their work, we should help them become aware of the differences between languages, spelling, sounds, etc. See if they remember the stories, the songs, the vocabulary, the structures we use in class.

Hola!
Aquesta setmana els estudiants de 2n s’emporten a casa algunes fitxes que cal acabar. Tal com hem mencionat anteriorment, la repetició és essencial en l’adquisició d’una llengua, de manera que mentre escriuen o pinten, hauríem d’ajudar els nois i noies a prendre consciència de les diferències entre llengües, l’ortografia, els sons, etc. Comproveu si recorden les històries, les cançons, el vocabulari i les estructures que fem servir a la classe.

Friday, 11 November 2011

4th Year

Hello everybody!
Since over the last few weeks we’ve been looking at the human body and the different types of body movement, why don’t we measure our body?
We could complete a card like the one we have in the Project Booklet (page 11), but we should write the data on a piece of cardboard so that we could display the cards in class.
First of all, we’ll measure our arm from shoulder to elbow and from elbow to wrist; then, we’ll measure our hand from wrist to finger tips, our leg from hip to knee and from knee to ankle, and, finally, our foot from ankle to tips of the toes. We are anxious to know who’s got the longest arm, hand, leg and foot!
See you around!

Hola a tothom!
Com que durant les darreres setmanes hem estat treballant en el cos humà i els diferents tipus de moviment corporal, per què no mesurem el nostre cos?
Podríem completar una fitxa com la que tenim al Project Booklet (pàg. 11), però hauríem d’escriure la informació en cartolines per tal d’exposar-les a classe.
Primerament, mesurarem el nostre braç des de l’espatlla fins al colze i des del colze fins al canell; després, mesurarem el nostre braç des del canell fins a les puntes dels dits, la nostra cama des del maluc fins al genoll i des del genoll fins al turmell, i, finalment, el nostre peu des del turmell fins a les puntes dels dits. Estem ansiosos per saber qui té el braç, la mà, la cama i el peu més llargs!
Ens veiem per aquí!

Friday, 4 November 2011

3rd Year

Next Thursday, November 10th (3rd B), or Friday, November 11th (3rd A), we’ll take our first exam.
What to study for the test
-          The days of the week  (well written!)
-          The main jobs in a school
-          The difference between “he’s” and “she’s” & “his” and “her”
-          The members of a family, and how to read and interpret information from a family tree (e.g. “Lily is Jack’s sister”)
-          Names of things that begin with “sh-“ and “s-“
All the activities in Unit 1 on the Multi-ROM can help us study for the exam.
Good luck!

El proper dijous 10 de novembre (3r B) o divendres 11 de novembre (3r A), farem el nostre primer examen de llengua anglesa.
Què cal estudiar per a l’examen
-          Els dies de la setmana  (ben escrits!)
-          Els principals llocs de treball en una escola
-          La diferència entre “he’s” i “she’s” & “his” i “her”
-          Els membres d’una família, i com llegir i interpretar informació d’un arbre de família (e.g. “Lily is Jack’s sister”)
-          Noms de coses que comencen per “sh-“ i “s-“
Totes les activitats de la unitat 1 del Multi-ROM poden ajudar-nos a estudiar per a l’examen.
Bona sort!

Tuesday, 1 November 2011

Cicle Superior - 5th and 6th Years

Dear families,

November is here. So far we have completed Unit 0 and Unit 1 of our books and we have worked on Halloween. We are learning to use folders and we have taken a test on Unit 1. The results are very satisfactory.

After a month and a half of classes there are some issues we should be aware of:

1.       As Cicle Superior students we should become more and more independent in our learning experience. We should depend less on adults, we should work with more autonomy and less guidance. We are like birds learning to fly!

2.       One area we need to strengthen is “writing”. This is our weakest point, so we have come to some agreements on how our work is marked so that we can improve this skill. This is the most basic of our Basic Competences: Learning to learn. We have to take an active role in our learning process.

3.       We should speak English more, because we can. It is easier to resort to Catalan to speak to our teacher, but it is a lot more useful to speak English as often as possible. This is why we have made a list of useful sentences to use in class to which we will add more when we think of new things to say!

So, congratulations everybody and let’s keep improving our English!!

Benvolgudes famílies,

Ha arribat el novembre. Fins ara hem completat les unitats 0 i 1 dels llibres i hem treballat Halloween. Estem aprenent a fer servir els dossiers i hem fet l’examen de la unitat 1. Els resultats són molt satisfactoris.

Després d’un mes i mig de classes hi ha algunes qüestions que requereixen la nostra atenció:

1.       Com a estudiants de Cicle Superior hauríem de ser cada cop més independents en la nostra tasca d’aprenentatge. Hauríem de dependre menys dels adults i hauríem de treballar amb més autonomia i menys guiatge. Som com ocells que aprenen a volar!

2.       Una àrea que cal reforçar és l’escriptura. Aquest és el nostre punt dèbil, de manera que hem arribat a uns acords sobre com es corregirà la nostra feina per poder millorar aquesta habilitat. Aquesta és la més bàsica de les nostres Competències Bàsiques: aprendre a aprendre. Hem d’adoptar un paper actiu en el nostre procés d’aprenentatge.

3.       Hauríem de parlar més en anglès, perquè en som capaços. És més fàcil recórrer al català per parlar amb la mestra, però és molt més útil parlar anglès amb la màxima freqüència possible. Per això hem fet una llista de frases útils per utilitzar a la classe, i l’anirem ampliant a mesura que pensem en frases noves.

Així doncs, l’enhorabona a tothom i continuem millorant el nostre anglès!!

Sunday, 30 October 2011

3rd Year: Missing Ezra...

Last Friday, some of us asked our teacher of English about Ezra: “Where is he?”, “Why did he leave so early?”, “Will he come back?”... If we had not learnt so much from him, we’d certainly not be missing him now, but he taught us so many interesting things!
We still remember what he told us about the way English people celebrate Halloween: “Adults dress up with costumes and go to parties, children go trick-or-treating, but I stay at home, turn off the lights and try to be quiet so that people believe nobody is in the house. Halloween is such big business…”. How right you are!

Divendres passat, alguns de nosaltres vam preguntar a la nostra mestra d’anglès per l’Ezra: “On és?”, “Per què se n’ha anat tan aviat?”, “Tornarà?”… És clar que si no haguéssim après tant d’ell, ara no el trobaríem a faltar, però ens va ensenyar tantes coses interessants!
Encara recordem el que ens va explicar sobre com els anglesos celebren el Halloween: “Els adults es disfressen i van a festes, la canalla fa el trick-or-treat, però jo em quedo a casa, apago els llums i procuro no fer soroll per tal que la gent pensi que no hi ha ningú a dins. El Halloween és un negoci tan gran…”. Quanta raó tens!

Saturday, 29 October 2011

All Years - Halloween


Here is a link to Halloween activities for all ages, from colouring pages to songs, ideas for games and much more. Enjoy!!
http://promo.oupe.es/halloween/?utm_source=HOME&utm_medium=Banner1&utm_campaign=Halloween%2BCorner
Aquí teniu un enllaç amb activitats de Halloween per a totes les edats, des de pàgines per pintar fins a cançons, passant per jocs i moltes més. Que us divertiu!!

All Years - Ezra, the English Visitor

Dear all,

This week we’ve had a very special visitor, a teacher that has come all the way from England to spend a few days with us. He has shared his time with almost all the classes in Primary and with some classes in Secondary, and children have had a great time working on Halloween, Science and other topics. Now that he’s gone everyone is asking about him, so a big THANK YOU!! to Ezra for his help and kindness, and for the opportunity to ask dozens of questions to a native speaker. We hope to see him at the school again soon!


Aquesta setmana hem tingut una visita molt especial, un professor que ha vingut des d’Anglaterra per passar uns dies amb nosaltres. Ha entrat a pràcticament totes les aules de primària i algunes de secundària, i els nois i noies s’ho han passat d’allò més bé treballant Halloween, ciència i altres temes. Ara que ha marxat tothom demana per ell, així que MOLTES GRÀCIES Ezra! per la teva ajuda i amabilitat i per l’oportunitat de fer-te dotzenes de preguntes com a nadiu. Esperem tornar-lo a veure per l’escola aviat!

2nd Year

Hello families!

We are going to take advantage of this short break to finish off some tasks we started at school. Some children will have to finish colouring the separators for the ring binders. Most will have to finish the clothes word cards. Remember to initial them on the back, to write the name of the object on the front (you’ll find it in the picture dictionary in the Student’s book), and to colour the cards. If you need help with the pronunciation of these objects, here’s a link to an online dictionary with sound:
http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=english

Happy Halloween!! 

Aprofitarem aquest descans de l’escola per acabar algunes tasques que hem començat a l’escola. Alguns nens hauran d’acabar de pintar els separadors de les carpetes d’anelles. La majoria han d’acabar les cartes de paraules de la roba. Recordeu que s’han d’escriure les inicials del nen al darrere, el nom de la peça de roba al davant (el trobareu al diccionari il·lustrat del Student’s book), i s’han de pintar. Si us cal ajuda amb la pronúncia d’aquesta roba, aquí teniu un enllaç d’un diccionari online amb so:


Bon Halloween!!

Friday, 21 October 2011

3rd Year

In the last two weeks, we’ve been looking at animals and, specifically, at their different habitats and diets. Now we know that wild animals live in nature (in the jungle, in the savannah, in the sea…), whereas pets live in houses. However, there are also some animals which are kept for use or profit; these animals live on farms. We still remember the online activity we did in class to learn about animal habitats:
As regards the animals’ diets, we already know that herbivores eat plants (leaves, roots, flowers, fruits, grass, pollen…), whereas carnivores live on meat. Yet, some animals eat both other animals and plants; these animals are called omnivores, and humans are among them. In order to learn about the animals’ diets, we did the following online activities:

Hem dedicat les darreres dues setmanes de “Science” als animals i, concretament, als seus diferents hàbitats i dietes. Ara sabem que els animals salvatges viuen en llibertat a la natura (a la selva, a la sabana, al mar…), mentre que els domèstics viuen en cases. Tot i això, també hi ha animals que es tenen en captivitat per fer-ne algun ús o extreure’n un benefici; aquests animals viuen en granges. Encara recordem l’activitat en línia que vam fer a classe per aprendre sobre els hàbitats animals:
Pel que fa a la seva dieta, ja sabem que els herbívors mengen plantes (fulles, arrels, flors, fruits, herba, pol·len…), mentre que els carnívors viuen de carn. Això no obstant, alguns animals mengen tant altres animals com plantes; es tracta dels omnívors, i els humans estem en aquest grup. A fi d’aprendre sobre les dietes dels animals, vam fer les següents activitats en línia:

Friday, 14 October 2011

4th Year

Next Wednesday, October 19th (4th A) or Thursday, October 20th (4th B), we’ll take our first exam.
What to study for the test
-          The difference between a city, a town and a village
-          The main buildings/places in a city
-          The main rooms in a house and the activities that take place in them
-          The structures “Are there any…?” – “Yes, there are/No, there aren’t” & “Is there a…?” – “Yes, there is/No, there isn’t”
-          Names of things that begin with “sh-“ and “ch-“
All the activities in Unit 1 on the Multi-ROM can help us study for the exam.
Good luck!

El proper dimecres 19 d’octubre (4t A) o dijous 20 d'octubre (4t B), farem el nostre primer examen de llengua anglesa.
Què cal estudiar per a l’examen
-          La diferència entre “city”, “town” i “village”
-          Els principals edificis/llocs d’una ciutat
-          Les principals habitacions d’una casa i les activitats que es fan en cadascuna d’elles
-          Les estructures “Are there any…?” – “Yes, there are/No, there aren’t” & “Is there a…?” – “Yes, there is/No, there isn’t”
-          Noms de coses que comencen per “sh-“ i “ch-“
Totes les activitats de la unitat 1 del Multi-ROM poden ajudar-nos a estudiar per a l’examen.
Bona sort!

Friday, 7 October 2011

3rd Year

Hi everybody!
In our third session of Science, we focused on natural and artificial materials. Now we know that natural materials are found in nature whereas artificial ones are made in factories from the former. And another thing that we’ve learned in English is to say what material a given object is made of.
What we enjoyed most about the session was the online activity in which we had to drag several objects into the right box according to the material they were made of. However, our teacher was very strict and did not allow us to sit down until we managed to say in a loud and clear voice: “(this object) is made of (this material)”.
See you around!

Hola a tothom!
En la nostra tercera sessió de “Science” vam centrar-nos en els materials naturals i artificials. Ara sabem que els materials naturals es troben a la naturalesa i que els artificials són fets en fàbriques a partir dels naturals. I una altra cosa que hem après a dir en anglès és de quin material està fet un determinat objecte.
El que ens va agradar més de la sessió va ser l’activitat en línia en què havíem d’arrossegar diversos objectes a la casella corresponent en funció del material de què estaven fets. Malgrat tot, la nostra mestra va ser molt estricta i no ens deixava asseure’ns als nostres llocs fins que no aconseguíem dir en veu alta i clara: “(this object) is made of (this material)”.
Ens veiem!

1st Year

Hello families!

We sure love dogs, but we’d like to learn about other animals as well, so we are thinking of making a poster with pictures of wild animals. We’ll need your help: please cut out photos of wild animals you find in magazines, postcards, internet, so that we can talk about them in class this coming week. Thank you!!


Hola famílies!

Certament ens agraden els gossos, però ens agradaria aprendre coses sobre altres animals també, de manera que estem pensant en fer un pòster amb fotografies d’animals salvatges. Ens caldrà la vostra ajuda: si us plau, retalleu fotos d’animals salvatges que trobeu a revistes, postals, internet, perquè puguem parlar d’ells a la classe aquesta setmana entrant. Gràcies!

Saturday, 1 October 2011

4th Year

Hello!

This week we've been working on the structures "there is", "there are (some)" and "there aren't any" together with some vocabulary related to the buildings in a city, town or village. Since we already master these structures, we do think it's high time we transferred them to other contexts. So, the idea is that we describe this photo to our parents using the new-acquired structures: "In this bedroom, there is a....; there are some..., but there aren't any...". We must be self-confident and show our families that we can already make short descriptions in English!Hola!

Aquesta setmana hem estat treballant en les estructures "there is", "there are (some)" i "there aren't any" juntament amb vocabulari relacionat amb els edificis d'una ciutat, vila o poble. Com que ja dominem aquestes estructures, pensem que ja va sent hora que les utilitzem en d'altres contextos. Per tant, la idea és que descrivim aquesta fotografia als nostres pares utilitzant les estructures que hem adquirit: "In this bedroom, there is a....; there are some..., but there aren't any...". Hem de tenir confiança en nosaltres mateixos i mostrar a les nostres famílies que ja podem fer petites descripcions en anglès!

2nd Year

Here we are again!

Our teacher is really impressed with us! We’ve written the story of Josephine in our book almost without help!! Now we will practise reading it while listening to it on the CD since we need to realise that words don’t sound the way they are written. Don’t forget to have fun with the song we posted about last week!


Ja som aquí un altre cop!

La nostra mestra està molt impressionada amb nosaltres! Hem escrit el conte de la Josephine al llibre gairebé sense ajuda!! Ara hem de practicar la lectura mentre escoltem el CD ja que hem d’adonar-nos que les paraules no sonen tal com s’escriuen. No us oblideu de divertir-vos amb la cançó que us vam mencionar a l’últim missatge!

1st Year

Hello 1st Year!

We would like to show our families some of the things we’ve learnt for the last three weeks. In our CD there is a song about a dog called Bingo, and we’ve brought home a drawing of this dog with the letters that spell its name. We should listen to the CD and sing the song as often as possible, since repetition is very important in language learning. We have also talked about the sizes and colours of the dogs. Ask your child to describe the dogs you see in pictures, on the street, etc.


Ens agradaria ensenyar les nostres famílies algunes de les coses que hem après aquestes tres setmanes. Al nostre CD hi ha una cançó sobre un gos que es diu Bingo, i hem portat a casa un dibuix d’aquest gos amb les lletres que composen el seu nom. Hauríem d’escoltar el CD i cantar la cançó tantes vegades com puguem ja que la repetició és molt important en l’aprenentatge d’una llengua. També hem parlat de les mides i els colors dels gossos. Demaneu al vostre fill que us descrigui els gossos que veieu en fotografies, al carrer, etc.

Fins aviat!