Thursday, 29 March 2012

5th Year

Greetings!

Exceptionally (due to today's strike) I have emailed the Easter homework to all of 5th Year students via our intranet. Please check your mail if you have not attended classes on the 29th of March. Thank you and Happy Easter!

Excepcionalment (degut a la vaga d'avui) he enviat per correu electrònic els deures de Setmana Santa a tots els estudiants de 5è a travès de la intranet. Si us plau comproveu el vostre correu si no heu assistit a classes el 29 de març. Gràcies i Bona Pasqua!

1st Year

We have been preparing the booklet "Morning and Night" in class and now we are taking it home to show it to our family and practise reading it. The story is in the CD: we need to listen to it as often as possible as we read the booklet. It is a good oportunity to talk about sleeping habits! Ask your children questions about the animals in the story, the greetings and encourage them to use some of the story's sentences in their every day life. When we come back from the holiday we have to bring the booklet to school, since our teachers will continue to work with it.

Hem estat preparant el llibret "Morning and Night" a classe i ara el portem a casa per ensenyar-lo a la família i practicar la lectura. El conte està al CD: cal que l'escoltem mentre llegim tantes vegades com sigui possible. És una bona oportunitat per parlar dels hàbits de son! Pregunteu als vostres fills sobre els animals del conte, les salutacions i encoratgeu-los que facin servir algunes de les frases de la història al seu dia a dia. Quan tornem de les vacances hem de portar el llibret a l'escola perquè les mestres continuaran treballant-hi.

HAPPY EASTER!

Monday, 26 March 2012

All Years


Hi everybody!

In the UK, Easter is also one of the major Christian festivals of the year. Not only is Easter the end of the winter, it is also the end of Lent and Jesus Christ’s victory over death, and thus a time of joy and celebration.

Over Easter, English schools close for two weeks, just enough time to digest all the chocolate eggs. Unfortunately, we’ll only have one week off, but we’ll make the most of it, won’t we?

Happy Easter!
Hola a tothom!

Al Regne Unit, Pasqua és també una de les principals celebracions cristianes de l’any. No tan sols significa la fi de l’hivern, sinó també l’acabament de la Quaresma i la victòria de Jesucrist sobre la mort; és, per tant, temps de joia i celebració.

Per Pasqua, les escoles angleses tanquen durant dues setmanes, el temps suficient per poder digerir tots els ous de xocolata. Malauradament, nosaltres només tindrem una setmana de descans, però l’aprofitarem al màxim, oi?

Bona Pasqua!

Monday, 19 March 2012

3rd Year

On Thursday we’ll have a brief recap on what we’ve been doing in our Science lessons throughout the second term; that means that our teacher will be asking us lots of questions about the topics we’ve been looking at in class, so she recommends us reading and rereading our notes at home, or, at least, locating those pages in our notebooks on which we’ve been taking notes.

These are the topics that we’ll be asked to talk about:
- The economic sectors
- The parts of a plant
- What plants need to grow
- The parts of a flower & plant reproduction
- The difference between a city, a town and a village
- The main places in a town
Good luck!

Dijous recapitularem el que hem estat fent a les sessions de “Science” durant el segon trimestre; això vol dir que la mestra ens farà moltes preguntes sobre els diversos temes que hem anat tractant, així que ens recomana llegir i rellegir els apunts a casa, o, com a mínim, localitzar les pàgines de la llibreta on hem fet les anotacions corresponents.
Aquests són els temes dels quals se’ns demanarà de parlar:
- Els sectors econòmics
- Les parts d’una planta
- Allò que les plantes necessiten per créixer
- Les parts d’una flor & reproducció d’una planta amb flor
- La diferència entre una ciutat, una vila i un poble
- Els principals llocs d’una ciutat
Bona sort!

Monday, 12 March 2012

4th Year

Next Monday, March 19th (4th A), or Tuesday, March 20th (4th B), we’ll take our fourth exam.

What to study for the test:
- Some basic food items and finished dishes
- The difference between perishable and non-perishable food
- The main items of food that we get proteins, carbohydrates, and vitamins and minerals from
- The use of a/an for singular countable nouns (an apple, a sandwich, a yogurt…), and some for plural countable nouns (some apples, some sandwiches, some yogurts…) and uncountable nouns (some rice, some milk, some bread…)
- Words that begin with “y-“ and “j-“ (jumper, jam, jar, jug, yogurt, yellow, young…)

All the activities in Unit 4 on the Multi-ROM can help us study for the exam.

Good luck!


El proper dilluns 19 de març (4t A) o dimarts 20 de març (4t B), farem el nostre quart examen de llengua anglesa.

Què cal estudiar per a l’examen:
- Noms d’aliments bàsics i plats acabats
- La diferència entre queviures peribles i no peribles
- Els principals aliments dels quals obtenim proteïnes, glúcids, i vitamines i minerals
- L’ús d’”a”/”an” per a noms comptables singulars (“an apple”, “a sandwich”, “a yogurt”…), i “some” per a noms comptables plurals (“some apples”, “some sandwiches”, “some yogurts”…) i noms incomptables (“some rice”, “some milk”, “some bread”…)
- Paraules que comencen per “y-“ i “j-“ (“jumper”, ”jam”, “jar”, “jug”, “yogurt”, “yellow”, “young”…)

Totes les activitats de la unitat 4 del Multi-ROM poden ajudar-nos a estudiar per a l’examen.

Bona sort!