Monday, 22 April 2013

2nd, 3rd & 4th Years

This morning we went to the school chapel to see a theatre play in English. It was titled "Pirate Island", and was performed by three native speakers of this language.

It has been fun, because through great comedy, music and dance, we have had the chance to learn some more English, and we have also been encouraged to get involved in the action and think about cultural diversity.

We can click here to see some pictures of the show.


Aquest matí hem anat a la capella de l'escola a veure una obra de teatre en anglès. Es titulava "Pirate Island", i ha estat representada per tres parlants nadius d'aquesta llengua.

Ha estat divertit, perquè, a través de bona comèdia, música i ball, hem tingut l'oportunitat d'aprendre una mica més d'anglès, i també se'ns ha animat a ser partíceps de l'obra i reflexionar sobre la diversitat cultural.

Podem clicar aquí per veure algunes fotografies de l'espectacle.

Wednesday, 10 April 2013

2nd Year

Soon we'll start working on a story called "Pirates", and, when we perfom it, we'd like to dress up as pirates, of course! That will be at the end of the term, so we still have some time to prepare our costumes. All we need to get is a cloth for the head, and then we can also make our own hook and sword with a piece of cardboard. In the picture below, we can get an idea of how to make a pirate hook very easily.

We'll keep everything at home until our teacher tells us to bring it to school.


Aviat començarem a treballar en una història titulada "Pirates", i, quan la representem, ens agradaria anar vestits de pirates, esclar! Això serà a finals del trimestre, així que encara tenim temps per preparar la nostra disfressa. Tot el que hem d'aconseguir és un mocador per al cap, i, després, també podem confeccionar el nostre propi ganxo i la nostra pròpia espasa amb un tros de cartró. Amb les imatges de dalt, ens podem fer una idea de com fabricar un ganxo de pirata molt fàcilment.

Ho guardarem tot a casa fins que la mestra ens digui de portar-ho a l'escola. 

Tuesday, 2 April 2013

1st Year

This week your children are taking home all the materials related to the story we worked on last term, The Hamster. These include the Theatre Set, which acts as a folder, picture cards, picture dictionary, drawings, booklet, finger puppets, a song, etc. It is time now to share what they've learnt: this is the most important phase of the learning process. It is now when your child will actively use the language she's acquired. Ask him to tell you the story, to sing the song, to show you the finger puppets and play with them, to read the booklet and to play with the word cards over the next few days, so he goes over the English we've used in class again. Enjoy!


Aquesta setmana els vostres fills duran a casa tots els materials relacionats amb la història que vam treballar el trimestre passat, The Hamster. Aquests inclouen el Teatret, que fa de carpeta, cartes de dibuixos, el diccionari il·lustrat, dibuixos, llibret, marionetes, la cançó, etc. Ara és el moment de compartir allò que han après: aquesta és la fase més important del procés d'aprenentatge. És ara quan el vostre fill farà servir de forma activa el llenguatge que ha adquirit. Demaneu-li que us expliqui el conte, que canti la cançó, que us ensenyi les marionetes i hi jugui, que llegeixi el llibret i que jugui amb les cartes de dibuixos durant els propers dies, de manera que repassarà l'anglès que hem fet servir a classe. Divertiu-vos!