Sunday, 30 October 2011

3rd Year: Missing Ezra...

Last Friday, some of us asked our teacher of English about Ezra: “Where is he?”, “Why did he leave so early?”, “Will he come back?”... If we had not learnt so much from him, we’d certainly not be missing him now, but he taught us so many interesting things!
We still remember what he told us about the way English people celebrate Halloween: “Adults dress up with costumes and go to parties, children go trick-or-treating, but I stay at home, turn off the lights and try to be quiet so that people believe nobody is in the house. Halloween is such big business…”. How right you are!

Divendres passat, alguns de nosaltres vam preguntar a la nostra mestra d’anglès per l’Ezra: “On és?”, “Per què se n’ha anat tan aviat?”, “Tornarà?”… És clar que si no haguéssim après tant d’ell, ara no el trobaríem a faltar, però ens va ensenyar tantes coses interessants!
Encara recordem el que ens va explicar sobre com els anglesos celebren el Halloween: “Els adults es disfressen i van a festes, la canalla fa el trick-or-treat, però jo em quedo a casa, apago els llums i procuro no fer soroll per tal que la gent pensi que no hi ha ningú a dins. El Halloween és un negoci tan gran…”. Quanta raó tens!

Saturday, 29 October 2011

All Years - Halloween


Here is a link to Halloween activities for all ages, from colouring pages to songs, ideas for games and much more. Enjoy!!
http://promo.oupe.es/halloween/?utm_source=HOME&utm_medium=Banner1&utm_campaign=Halloween%2BCorner
Aquí teniu un enllaç amb activitats de Halloween per a totes les edats, des de pàgines per pintar fins a cançons, passant per jocs i moltes més. Que us divertiu!!

All Years - Ezra, the English Visitor

Dear all,

This week we’ve had a very special visitor, a teacher that has come all the way from England to spend a few days with us. He has shared his time with almost all the classes in Primary and with some classes in Secondary, and children have had a great time working on Halloween, Science and other topics. Now that he’s gone everyone is asking about him, so a big THANK YOU!! to Ezra for his help and kindness, and for the opportunity to ask dozens of questions to a native speaker. We hope to see him at the school again soon!


Aquesta setmana hem tingut una visita molt especial, un professor que ha vingut des d’Anglaterra per passar uns dies amb nosaltres. Ha entrat a pràcticament totes les aules de primària i algunes de secundària, i els nois i noies s’ho han passat d’allò més bé treballant Halloween, ciència i altres temes. Ara que ha marxat tothom demana per ell, així que MOLTES GRÀCIES Ezra! per la teva ajuda i amabilitat i per l’oportunitat de fer-te dotzenes de preguntes com a nadiu. Esperem tornar-lo a veure per l’escola aviat!

2nd Year

Hello families!

We are going to take advantage of this short break to finish off some tasks we started at school. Some children will have to finish colouring the separators for the ring binders. Most will have to finish the clothes word cards. Remember to initial them on the back, to write the name of the object on the front (you’ll find it in the picture dictionary in the Student’s book), and to colour the cards. If you need help with the pronunciation of these objects, here’s a link to an online dictionary with sound:
http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=english

Happy Halloween!! 

Aprofitarem aquest descans de l’escola per acabar algunes tasques que hem començat a l’escola. Alguns nens hauran d’acabar de pintar els separadors de les carpetes d’anelles. La majoria han d’acabar les cartes de paraules de la roba. Recordeu que s’han d’escriure les inicials del nen al darrere, el nom de la peça de roba al davant (el trobareu al diccionari il·lustrat del Student’s book), i s’han de pintar. Si us cal ajuda amb la pronúncia d’aquesta roba, aquí teniu un enllaç d’un diccionari online amb so:


Bon Halloween!!

Friday, 21 October 2011

3rd Year

In the last two weeks, we’ve been looking at animals and, specifically, at their different habitats and diets. Now we know that wild animals live in nature (in the jungle, in the savannah, in the sea…), whereas pets live in houses. However, there are also some animals which are kept for use or profit; these animals live on farms. We still remember the online activity we did in class to learn about animal habitats:
As regards the animals’ diets, we already know that herbivores eat plants (leaves, roots, flowers, fruits, grass, pollen…), whereas carnivores live on meat. Yet, some animals eat both other animals and plants; these animals are called omnivores, and humans are among them. In order to learn about the animals’ diets, we did the following online activities:

Hem dedicat les darreres dues setmanes de “Science” als animals i, concretament, als seus diferents hàbitats i dietes. Ara sabem que els animals salvatges viuen en llibertat a la natura (a la selva, a la sabana, al mar…), mentre que els domèstics viuen en cases. Tot i això, també hi ha animals que es tenen en captivitat per fer-ne algun ús o extreure’n un benefici; aquests animals viuen en granges. Encara recordem l’activitat en línia que vam fer a classe per aprendre sobre els hàbitats animals:
Pel que fa a la seva dieta, ja sabem que els herbívors mengen plantes (fulles, arrels, flors, fruits, herba, pol·len…), mentre que els carnívors viuen de carn. Això no obstant, alguns animals mengen tant altres animals com plantes; es tracta dels omnívors, i els humans estem en aquest grup. A fi d’aprendre sobre les dietes dels animals, vam fer les següents activitats en línia:

Friday, 14 October 2011

4th Year

Next Wednesday, October 19th (4th A) or Thursday, October 20th (4th B), we’ll take our first exam.
What to study for the test
-          The difference between a city, a town and a village
-          The main buildings/places in a city
-          The main rooms in a house and the activities that take place in them
-          The structures “Are there any…?” – “Yes, there are/No, there aren’t” & “Is there a…?” – “Yes, there is/No, there isn’t”
-          Names of things that begin with “sh-“ and “ch-“
All the activities in Unit 1 on the Multi-ROM can help us study for the exam.
Good luck!

El proper dimecres 19 d’octubre (4t A) o dijous 20 d'octubre (4t B), farem el nostre primer examen de llengua anglesa.
Què cal estudiar per a l’examen
-          La diferència entre “city”, “town” i “village”
-          Els principals edificis/llocs d’una ciutat
-          Les principals habitacions d’una casa i les activitats que es fan en cadascuna d’elles
-          Les estructures “Are there any…?” – “Yes, there are/No, there aren’t” & “Is there a…?” – “Yes, there is/No, there isn’t”
-          Noms de coses que comencen per “sh-“ i “ch-“
Totes les activitats de la unitat 1 del Multi-ROM poden ajudar-nos a estudiar per a l’examen.
Bona sort!

Friday, 7 October 2011

3rd Year

Hi everybody!
In our third session of Science, we focused on natural and artificial materials. Now we know that natural materials are found in nature whereas artificial ones are made in factories from the former. And another thing that we’ve learned in English is to say what material a given object is made of.
What we enjoyed most about the session was the online activity in which we had to drag several objects into the right box according to the material they were made of. However, our teacher was very strict and did not allow us to sit down until we managed to say in a loud and clear voice: “(this object) is made of (this material)”.
See you around!

Hola a tothom!
En la nostra tercera sessió de “Science” vam centrar-nos en els materials naturals i artificials. Ara sabem que els materials naturals es troben a la naturalesa i que els artificials són fets en fàbriques a partir dels naturals. I una altra cosa que hem après a dir en anglès és de quin material està fet un determinat objecte.
El que ens va agradar més de la sessió va ser l’activitat en línia en què havíem d’arrossegar diversos objectes a la casella corresponent en funció del material de què estaven fets. Malgrat tot, la nostra mestra va ser molt estricta i no ens deixava asseure’ns als nostres llocs fins que no aconseguíem dir en veu alta i clara: “(this object) is made of (this material)”.
Ens veiem!

1st Year

Hello families!

We sure love dogs, but we’d like to learn about other animals as well, so we are thinking of making a poster with pictures of wild animals. We’ll need your help: please cut out photos of wild animals you find in magazines, postcards, internet, so that we can talk about them in class this coming week. Thank you!!


Hola famílies!

Certament ens agraden els gossos, però ens agradaria aprendre coses sobre altres animals també, de manera que estem pensant en fer un pòster amb fotografies d’animals salvatges. Ens caldrà la vostra ajuda: si us plau, retalleu fotos d’animals salvatges que trobeu a revistes, postals, internet, perquè puguem parlar d’ells a la classe aquesta setmana entrant. Gràcies!

Saturday, 1 October 2011

4th Year

Hello!

This week we've been working on the structures "there is", "there are (some)" and "there aren't any" together with some vocabulary related to the buildings in a city, town or village. Since we already master these structures, we do think it's high time we transferred them to other contexts. So, the idea is that we describe this photo to our parents using the new-acquired structures: "In this bedroom, there is a....; there are some..., but there aren't any...". We must be self-confident and show our families that we can already make short descriptions in English!Hola!

Aquesta setmana hem estat treballant en les estructures "there is", "there are (some)" i "there aren't any" juntament amb vocabulari relacionat amb els edificis d'una ciutat, vila o poble. Com que ja dominem aquestes estructures, pensem que ja va sent hora que les utilitzem en d'altres contextos. Per tant, la idea és que descrivim aquesta fotografia als nostres pares utilitzant les estructures que hem adquirit: "In this bedroom, there is a....; there are some..., but there aren't any...". Hem de tenir confiança en nosaltres mateixos i mostrar a les nostres famílies que ja podem fer petites descripcions en anglès!

2nd Year

Here we are again!

Our teacher is really impressed with us! We’ve written the story of Josephine in our book almost without help!! Now we will practise reading it while listening to it on the CD since we need to realise that words don’t sound the way they are written. Don’t forget to have fun with the song we posted about last week!


Ja som aquí un altre cop!

La nostra mestra està molt impressionada amb nosaltres! Hem escrit el conte de la Josephine al llibre gairebé sense ajuda!! Ara hem de practicar la lectura mentre escoltem el CD ja que hem d’adonar-nos que les paraules no sonen tal com s’escriuen. No us oblideu de divertir-vos amb la cançó que us vam mencionar a l’últim missatge!

1st Year

Hello 1st Year!

We would like to show our families some of the things we’ve learnt for the last three weeks. In our CD there is a song about a dog called Bingo, and we’ve brought home a drawing of this dog with the letters that spell its name. We should listen to the CD and sing the song as often as possible, since repetition is very important in language learning. We have also talked about the sizes and colours of the dogs. Ask your child to describe the dogs you see in pictures, on the street, etc.


Ens agradaria ensenyar les nostres famílies algunes de les coses que hem après aquestes tres setmanes. Al nostre CD hi ha una cançó sobre un gos que es diu Bingo, i hem portat a casa un dibuix d’aquest gos amb les lletres que composen el seu nom. Hauríem d’escoltar el CD i cantar la cançó tantes vegades com puguem ja que la repetició és molt important en l’aprenentatge d’una llengua. També hem parlat de les mides i els colors dels gossos. Demaneu al vostre fill que us descrigui els gossos que veieu en fotografies, al carrer, etc.

Fins aviat!