Monday, 28 May 2012

4th Year

Our next topic in class will be the solar system. We already know the names of the eight planets in Catalan and Spanish, but do we know them in English? And do we know their order from the Sun and any of their main characteristics? We don’t think so…

This is, then, a warm-up activity for us to do at home.


El proper tema que tractarem a classe és el sistema solar. És clar que ja sabem els noms dels vuit planetes en català i castellà, però els sabem en anglès? I sabem l’ordre que ocupen respecte al Sol i algunes de les seves principals característiques? Ens sembla que no...

Aquesta és, llavors, una activitat prèvia per fer a casa.

Thursday, 24 May 2012

2nd Year

As you already know, we are rehearsing for the end-of-year musical. This week-end we are taking the lyrics of our song home to practise the first two paragraphs. Boys and girls sing different lines, so they are different colours. We need to know the lyrics well and this only comes with a lot of practise. In our version of Summer Nights, the famous Grease song, there are a couple of slight differences in relation to the original song, so look out for them. In following weeks we will practise other paragraphs.

Summer Nights - Grease

Com ja sabeu estem assajant el musical de final de curs. Aquest cap de setmana portem la lletra de la nostra cançó a casa per practicar les dues primeres estrofes. Les noies i els nois canten versos diferents de manera que són també de diferents colors. Cal que aprenguem la lletra molt bé i això només s'aconsegueix amb molta pràctica. A la nostra versió de Summer Nights, la famosa cançó de Grease, hi ha un parell de diferències amb relació a la cançó original, així que cal estar atents. Durant les properes setmanes practicarem la resta de les estrofes.

Monday, 21 May 2012

3rd and 4th Years

In the school’s End of Year Festival, we are going to sing and perform a song, too. We have already started working on the pronunciation, and we have also checked the meaning of each word, but there is one thing that our teacher can’t do for us, which is memorizing the lyrics. As soon as we know them by heart, we will work more specifically on the music and the choreography.
Al festival de final de curs de l’escola, nosaltres també cantarem i representarem una cançó. Ja hem començat a treballar en la pronunciació, i també hem anat comprovant que sabíem el significat de cadascuna de les paraules, però hi ha una cosa que la nostra mestra no pot fer per nosaltres, que és memoritzar la lletra de les cançons. Tan aviat com les sapiguem de memòria, començarem a treballar més a fons en la música i la coreografia.

Monday, 14 May 2012

4th Year

In the last weeks, we’ve been working on the present simple tense. We’ve already had the oral test, and the results have been quite good. Nevertheless, we still should get some more practice… What about trying to complete these three texts about Maria, Carlos and Alejandro‘s weeks?

Durant les darreres setmanes, hem estat treballant en el temps verbal “present simple”. Ja hem fet el control oral, i els resultats han estat força bons. Tot i això, encara hauríem de practicar una mica més... I si intentem completar aquests tres texts sobre les setmanes de la Maria, el Carlos i l’Alejandro?

5th and 6th Years

We have already started practising the song we'll sing and dance to in our End of Year Festival. In the school's intranet you will find the lyrics: they have to be memorised. Soon we'll post the links to youtube karaoke versions so that we can work on the music too. This task is very important to train our memories and to practise the pronunciation.

Ja hem començat a practicar la cançó que cantarem i ballarem al festival de final de curs. A la intranet de l'escola hi trobareu les lletres: s'han de memoritzar. Aviat hi enviarem els enllaços de les versions karaoke de youtube per tal de poder treballar la música també. Aquestes tasques són molt importants per enfortir la memòria i practicar la pronunciació. 


Enjoy! Passeu-vos-ho bé!

1st Year

This week we are taking the booklet "Albertina" home. We've listened to the story in class and we've practised reading it, but now we need to work on it at home. Next week there will be a written task to check our reading comprehension and we will also have to read the story aloud. Listen to the CD while reading the text to get familiar with the sounds and read the story aloud at home as often as possible.

Aquesta setmana portem el llibret "Albertina" a casa. Hem escoltat el conte a classe i n'hem practicat la lectura, però ara cal treballar-lo a casa. La propera setmana farem una prova escrita per comprovar la comprensió lectora i també haurem de llegir el conte en veu alta. Escolteu el CD mentre llegiu el text per familiaritzar-vos amb els sons i llegiu el conte en veu alta tan sovint com pugueu. 


Enjoy the story!

Monday, 7 May 2012

4th Year

Next Wednesday, we, the fourth-year students, are going to La Ruca nature school, in the Bages region. This year, in some of the activities we’ll take part, the English language will be our means of communication: we’ll learn how to use a map and read a compass in an itinerary through the woods, we’ll get to know the different types of woods, plants and animals around us, we’ll pay attention to the relation between the vegetation in the area and the river that flows near the school, we’ll become ornithologists to study the native birds of the site, and, finally, through several games, we’ll learn how to live on our planet in a sustainable way.

After all that, who will feel like going back home?

Dimecres vinent, els alumnes de 4t farem cap a l’escola de natura La Ruca, a la comarca del Bages. Enguany, en algunes de les activitats que realitzarem, l’anglès serà la nostra llengua de comunicació: aprendrem com utilitzar un mapa i llegir una bruíxola en un itinerari pel bosc, coneixerem els tipus de boscos, plantes i animals que viuen al nostre entorn, ens fixarem en la relació que s’estableix entre la vegetació del nostre voltant i el riu que hi transcorre, ens convertirem en ornitòlegs per estudiar els ocells autòctons de la zona, i, finalment, a través de diversos jocs, aprendrem a habitar el nostre planeta de manera sostenible.

Després de tot això, qui tindrà ganes de tornar cap a casa?