Monday, 30 May 2011

4th Year

Next Wednesday, June 8th we’ll take our last exam.
What to study for the test
-          How to know whether a given animal is a vertebrate or an invertebrate
-          The main characteristics of mammals, fish, amphibians, reptiles, birds and insects (e.g. mammals don’t lay eggs whereas fish lay eggs and breathe with gills)
-          Some examples of these 6 animal families
-          The main body parts of animals: fur, wings, beak, scales, feathers, tail…
-          The names of the 8 planets and their position in the solar system
-          How to compare the planets using comparative and superlative adjectives (e.g. “Mars is smaller than the Earth”, “Mercury is nearer to the Sun than Venus”,  “Jupiter is the biggest planet”, “Neptune is the furthest planet from the sun”)
All the activities in Units 6 and 7 on the Multi-ROM can help us study for the exam.
Good luck!

El proper dimecres 8 de juny farem el nostre darrer examen de llengua anglesa.
Què cal estudiar per a l’examen
-          Com saber si un determinat animal és vertebrat o invertebrat
-          Les principals característiques dels mamífers, peixos, amfibis, rèptils, ocells i insectes (e.g. “mammals don’t lay eggs whereas fish lay eggs and breathe with gills”)
-          Alguns exemples d’aquestes 6 famílies d’animals
-          Les principals parts del cos dels animals: “fur”, “wings”, “beak”, “scales”, “feathers”, “tail”…
-          Els noms dels 8 planetes i la seva posició al sistema solar
-          Com comparar els planetes utilitzant adjectius comparatius i superlatius (e.g. “Mars is smaller than the Earth”, “Mercury is nearer to the Sun than Venus”,  “Jupiter is the biggest planet”, “Neptune is the furthest planet from the sun”)
Totes les activitats de les unitats 6 i 7 del Multi-ROM poden ajudar-nos a estudiar per a l’examen.
Bona sort!

All Years

Hello families!

Summer is approaching and with it, the holidays! It's a long period for learners of languages, and what we've learnt so far can be easily forgotten.

Today we've added a link to the British Council page where you will find lots of activities and games to practise English and keep in touch with it any time of the year. We hope you like it and find it very useful. You'll find it in the column on the right hand side.

Regards!

Salutacions famílies!

S'apropa l'estiu i amb ell, les vacances! És un periode molt llarg per als estudiants d'idiomes, i allò que hem après es pot oblidar fàcilment.

Avui hem afegit un enllaç a la pàgina del British Council on trobareu moltes activitats i jocs per practicar l'anglès i mantenir-vos en contacte amb aquesta llengua en qualsevol moment de l'any. Esperem que us agradi i el trobeu útil. El teniu a la columna de la dreta.

Fins aviat!

Friday, 27 May 2011

2nd Year

Greetings everyone!

This week-end and until Wednesday your child would like to have the opportunity to tell you a story about a centipede. You can also listen to it on the CD and ask him some questions (in any language). After the story, she'll dance for you while singing the song of our Primary School Musical. Unfortunately we haven't got the song on the CD, but the children know the music and they have the words in the notebook. Enjoy the performance!!

Salutacions a tothom!

Aquest cap de setmana i fins dimecres al vostre fill-a li agradaria tenir l'oportunitat d'explicar-vos un conte sobre un centpeus. També el podeu escoltar al CD i fer-li preguntes (en qualsevol llengua). Després del conte ballarà per a vosaltres mentre canta la cançó del nostre musical Primary School Musical. Malauradament no tenim la cançó al CD, però els nois i noies saben la melodia i tenen la lletra a la llibreta. Gaudiu de l'actuació!!

Monday, 23 May 2011

3rd Year

Hello everybody!
Our teacher of English told us the other day what we’ll have to wear for our performance in the Primary School Musical. Here is a short reminder for us all:
-          The rain group:  an umbrella and a raincoat
-          The snow group: a scarf and a woollen cap
-          The wind group: a scarf and a windbreaker
-          The sun group:  a pair of sunglasses and a cap
We’re truly having the time of our lives while rehearsing, but what we appreciate most is that, through our song, we’ve been able to learn some useful vocabulary and structures related to weather.
See you around!

Hola a tothom!
L’altre dia, la nostra mestra d’anglès ens va dir què haurem de portar per a la nostra actuació al musical de primària. Aquí tenim un breu recordatori per a tots nosaltres:
-          El grup de la pluja: un paraigües i un impermeable
-          El grup de la neu: una bufanda i una gorra de llana
-          El grup del vent: una bufanda i una caçadora
-          El grup del sol: unes ulleres de sol i una gorra
La veritat és que ens divertim d’allò més mentre assagem, però el que més valorem és que, a través de la nostra cançó, hem pogut aprendre vocabulari i estructures útils en relació amb el temps meteorològic.
Ens veiem!

Thursday, 19 May 2011

4th Year


Hello again!
Last Tuesday, we handed in our food pyramids. Now we know that we should eat more food from the groups at the bottom and less from the ones at the top. We’ve also learned that, in order to keep healthy, we ought to eat at least 5 servings of fruit and vegetables a day. Oh, and another thing is that we know what food we get carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals from. However, the best of all is that we can talk about that in English!

Hola de nou!
Dimarts passat, vam lliurar les nostres piràmides dels aliments. Ara sabem que hauríem de consumir més aliments de la base i menys dels de la part superior. També hem après que, a fi de mantenir-nos sans, hauríem de menjar almenys 5 racions de fruita i verdura al dia. Ah, i a més a més sabem de quins aliments obtenim glúcids, proteïnes, greixos, vitamines i minerals. Tot i això, el millor de tot plegat és que podem parlar-ne en anglès!

Thursday, 12 May 2011

1st Year

Hello again!
In the last two weeks, we’ve been working on some musical instruments, the families they belong to and their location in an orchestra. Now we know that all the instruments are divided into three main groups (wind, string and percussion) so that everybody knows where to sit depending on the instrument they play.
Next week we’ll be looking at a story titled “Albertina”, which is about a girl who plays the violin poorly but, after lots of practice, succeeds in playing beautifully. That teaches us that almost everything can be achieved with effort.
It would be great if we found time to listen to the story at home several times, since we’ll be acting it out in class and we’d like to impress our teacher with our performances.

Hola de nou!
Durant les darreres dues setmanes, hem estat treballant en alguns instruments musicals, les famílies a les quals pertanyen i la seva ubicació en una orquestra. Ara ja sabem que tots els instruments es classifiquen en tres grans grups (vent, corda i percussió), de manera que tots els músics saben on asseure’s en funció de l’instrument que toquen.
La setmana que ve analitzarem una història titulada “Albertina”, que versa sobre una nena que toca el piano molt malament però que, després de molt practicar, aconsegueix tocar-lo meravellosament bé. Això ens ensenya que, amb esforç, podem aconseguir-ho gairebé tot.
Seria fantàstic que trobéssim temps per escoltar la història a casa unes quantes vegades, ja que la representarem a classe i ens agradaria molt impressionar la mestra amb les nostres interpretacions.

Thursday, 5 May 2011

4th Year

Hello everybody!
As I’m sure you all remember, tomorrow (Friday, May 6th) is the date we set to draw a food pyramid in groups of 3-4 people, for which you had to bring to class some supermarket leaflets.
However, since tomorrow we’ll be rehearsing our choreography for the Primary School Musical, the activity about the food pyramid is postponed until next Tuesday, May 10th. So, don’t forget to bring to school the required material on that day.
I’d like to take the opportunity to wish you an unforgettable school camp experience. Have great fun and do your best to learn a lot as well!
See you around!

Hola a tothom!
Tal i com estic segura que tots/es recordeu, demà (divendres 6 de maig) és el dia que vam fixar per a la confecció de la piràmide dels aliments en grups de 3-4 persones, per a la qual havíem de portar a classe uns quants fullets d’ofertes de supermercats.
Malgrat tot, com que demà ens dedicarem a assajar la coreografia per al Musical de Primària, l’activitat sobre la piràmide dels aliments queda ajornada fins al proper dimarts 10 de maig. Per tant, no us oblideu de portar al col·le el material necessari aquest dia.
Voldria aprofitar l’avinentesa per desitjar-vos unes colònies inoblidables. Divertiu-vos molt i procureu aprendre molt, també!
A reveure!

Sunday, 1 May 2011

6th Year

COMPETÈNCIES BÀSIQUES - ANGLÈS

As you know, on Wednesday and Thursday you will be taking the exams on basic competences. You will have to complete two papers in English: reading comprehension and listening comprehension.

Here is a link so that you can practise for the exams:

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.0abe0881c305d9a1c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=9c91ad924c268210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9c91ad924c268210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Good luck!