Monday, 19 December 2011

All Years

The Christmas break is a time for reflection, family and friends, but we should also find the time to catch up on the school work we’re finding difficult, as well as get involved with many different activities in English to keep up our knowledge.
We’re sure we’ll know how to balance work and rest for the next two weeks.
Merry Christmas and see you next year!!!

Les vacances de Nadal són un temps per a la reflexió, la família i els amics, però també hauríem de trobar el temps per posar-nos al dia dels aprenentatges que ens són més difícils, així com involucrar-nos en moltes i diverses activitats en anglès per mantenir vius els nostres coneixements.
Estem segurs que sabrem trobar l’equilibri entre descans i feina durant les properes dues setmanes.
Bon Nadal i ens veiem l’any que ve!!!

Thursday, 15 December 2011

3rd Year

“What will I be when I grow up?” This is the title of the story that we read and tried to understood in class this afternoon. Our teacher chose it because she found a strong connection between the story and the topic on which we are working these days in our Science lessons: the economic sectors. Why don’t we read it again at home and tell it to our parents? That would be a good chance to develop our reading and speaking skills in English.
See you at school!

“Què seré de gran?” Aquest és el títol de la història que hem llegit i intentat entendre a classe aquesta tarda. La nostra mestra l'ha triada perquè ha trobat una estreta connexió entre la història i el tema en el qual estem treballant aquests dies a les classes de Medi: els sectors econòmics. Per què no la llegim una altra vegada a casa i l’expliquem als nostres pares? Aquesta seria una bona oportunitat de desenvolupar la nostra comprensió lectora i expressió oral en anglès.
Ens veiem al col·le!

Friday, 9 December 2011

3rd Year

We do like our Christmas carol: “I saw three ships”. Its cheerful melody and its bouncy rhythm spread optimism, but we’re not sure to understand the meaning of its verses. What do the three ships represent? The three Wise Men? The Holy Family? Nevertheless, Bethlehem is an inland city and thus can’t have had three ships sailing into its port… Anyway, while we go on scratching our heads, we won’t stop singing the song with the utmost happiness!

Ens agrada moltíssim la nostra nadala: “I saw three ships”.  La seva melodia alegre i el seu ritme ple de vitalitat contagien optimisme, però no estem segurs d’entendre el significat dels seus versos. Què representen els tres vaixells? Els tres Reis? La Sagrada Família? Tot i això, Betlem és una ciutat d’interior i, per tant, no pot haver tingut tres vaixells navegant pel seu port... És igual, mentre continuem trencant-nos-hi el cap, no pararem pas de cantar la cançó amb la màxima felicitat!

Sunday, 4 December 2011

4th Year

Hi everybody!
This is the year when we’ll make a difference at our Christmas cantata. “Ding dong merrily on high” is a very difficult carol to sing because of its archaic words, its lively rhythm and an everlasting refrain that leaves you breathless. Yet, it’s time for us to take the challenge.
Most of us are taking great pains to learn the lyrics by heart, but if we had an easy song, then it wouldn’t be a challenge, would it?
See you around!

Hola a tothom!
Aquest és l’any que marcarem la diferència a la cantata de Nadal. “Ding dong merrily on high” és una nadala molt difícil per les seves paraules arcaiques, el seu ritme viu i una tornada eterna que et deixa sense alè. Malgrat tot, és hora d’emprendre el repte.
A molts de nosaltres, aprendre la lletra de memòria ens està costant suor i llàgrimes, però si tinguéssim una cançó fàcil ja no suposaria un repte, oi?
Ens veiem!

Saturday, 3 December 2011

6th Year

In year 6 we are about to complete the third unit of study (unit 2), so we are doing a bit of a recap in preparation for the test on the 12th of December. In class we make sure that everyone is aware of the vocabulary and grammatical structures that are being learnt, and we insist on the need for the students to become less and less dependent on adults to study and to get by in life. Students have to pay attention in class and develop their ability to learn autonomously, with the teacher guiding them and supporting them in this process. We have to work hard, but we also have fun along the way. Like with the Christmas Carol. This year we’ve transformed a popular song into a carol and most of us already know the lyrics very well. Here is a link to the original song: http://www.youtube.com/watch?v=daLxgKUad-c . Let’s see if we manage to learn the content of unit 2 as well as we have learnt the song!

A 6è estem a punt de completar la tercera unitat d’estudi (unitat 2), així que estem repassant en preparació per a l’examen del dia 12 de desembre. A la classe ens assegurem que tothom sigui conscient del vocabulari i les estructures gramaticals que estem aprenent, i insistim en la necessitat que els estudiants siguin cada cop menys dependents dels adults a l’hora d’estudiar i de sortir-se’n a la vida. Els estudiants han d’estar atents a classe i desenvolupar la seva habilitat per aprendre de forma autònoma, amb la guia i el suport del mestre durant aquest procés. Hem de treballar dur, però també podem divertir-nos a la vegada. Com amb la nadala. Aquest any hem transformat una cançó en nadala i la majoria de nosaltres ens sabem molt bé la lletra. Aquí teniu un enllaç a la cançó original: http://www.youtube.com/watch?v=daLxgKUad-c  A veure si aconseguim aprendre el contingut de la unitat 2 tan bé com hem après la cançó!

2nd Year

This week we're taking home the lyrics of our Christmas Carol. We know them quite well, but it is a good idea to practise them at home without the help of the rest of the class. There are many different versions of this traditional carol, so the lyrics vary from one version to another but the music is the same. Here is a link to one of them: http://www.youtube.com/watch?v=-DYtrw2mikA , but you can find many others yourselves.


Aquesta setmana em portat a casa la lletra de la nostra nadala. La sabem prou bé, però és bona idea practicar-la a casa sense l'ajuda de la resta de la classe.Hi ha moltes versions diferents d'aquesta nadala tradicional de manera que la lletra varia d'una versió a una altra, però la música és la mateixa. Aquí teniu un enllaç a una de les versions: http://www.youtube.com/watch?v=-DYtrw2mikA , però podeu trobar-ne de moltes altres vosaltres mateixos.

5th Year


We’ve been working hard in class. Look at these pictures!
https://picasaweb.google.com/108651004296234529312/Peliculas?authkey=Gv1sRgCIik4-CwpuidVQ#5681103552452026530

 Every week one student in the class has to act as the leader: he or she will make decisions, ask questions, face an audience… in English. We’re getting ready for the school of life. The rest of the class participates enthusiastically, everyone learns, everyone has the chance to practice and test his/her knowledge on a daily basis. From the days of the week and the date, learnt so long ago, to the newest vocabulary and structures, in every English lesson we immerse ourselves in a different language and find out about the world around us. Students are the protagonists, since it is they who are doing the learning, teachers facilitating the tools for them to find the best path.

So far we have completed three units of study. Over the next few days we will be revising as much of what we’ve learnt as possible. We will strengthen our memories by learning the Christmas carol “Amen, Amen” by heart. Here is a link to one of the many versions of this all-time classic: http://www.youtube.com/watch?v=D6YnDnW_iGU . We will write a description of a pet in class and at home, since written communication is also important. All in all, we will continue making a big effort to prepare ourselves for the future.

Hem estat treballant dur a classe! Mireu aquestes fotografies:
https://picasaweb.google.com/108651004296234529312/Peliculas?authkey=Gv1sRgCIik4-CwpuidVQ#5681103552452026530

Cada setmana un estudiant de la classe ha de fer de líder: prendrà decisions, farà preguntes, s’enfrontarà a un públic... en anglès. Ens preparem per a l’escola de la vida. La resta de la classe participa amb entusiasme, tothom aprèn, tothom té l’oportunitat de practicar i posar a prova el seu coneixement dia a dia. Des dels dies de la setmana i la data, que vam aprendre fa tants anys, fins al nou vocabulari i estructures, a cada classe d’anglès ens submergim en una llengua diferent i descobrim el món que ens envolta. Els estudiants són els protagonistes ja que són ells els qui aprenen, mentre els mestres facilitem les eines perquè ells trobin el millor camí.

Hem completat ja tres unitats d’estudi. Durant els propers dies repassarem tot allò que puguem del que ja hem après. Reforçarem la nostra memòria aprenent la nadala “Amen, Amen”. Aquí teniu un enllaç a una de les moltes versions d’aquest gran clàssic: http://www.youtube.com/watch?v=D6YnDnW_iGU . Escriurem una descripció d’un animal domèstic ja que la comunicació escrita també és molt important. En resum, continuarem fen un gran esforç per preparar-nos per al futur.